ความแปรปรวนของความดันโลหิตซิสโตลิก

admin - November 15, 2019 - health news /

คนที่มีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงมากมายใน ความดันโลหิตในระยะยาวมีความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษาหลังจากการปรับอายุเพศและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้นพบที่ 15 ปีคนในกลุ่มที่สูงที่สุดซึ่งแสดงความดันโลหิตซิสโตลิกเพิ่มขึ้นมีอัตราส่วนอันตรายของภาวะสมองเสื่อมเมื่อเทียบกับในกลุ่ม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในความดันโลหิต ผู้ที่อยู่ในควินไทล์ต่ำสุดที่มีความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงมากที่สุดมีอัตราส่วนอันตรายเท่ากับ 2.20 สำหรับความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ความแปรปรวนของความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกนำไปสู่การค้นพบที่คล้ายกัน สมมติว่าการค้นพบของฮอฟแมนและเพื่อนร่วมงานสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความแปรปรวนของความดันโลหิตและภาวะสมองเสื่อมผู้เขียนบันทึกว่า “มีศักยภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมผ่านการกำหนดเป้าหมายความแปรปรวนของความดันโลหิต การสังเกตในระยะเวลานานบ่งบอกว่าควรมีการดำเนินการแทรกแซงก่อนหน้านี้ในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นไปได้